เมืองชลบุรี
2,200,000 บาท

เกาะจันทร์
1,500,000 บาท

สัตหีบ
6,500,000 บาท

ศรีราชา
1,790,000 บาท